Home   กระดานข่าว   คำกล่าวโฆษกกระทรวงการต่างประเทศ   ข้อมูลสถานทูต   ความสัมพันธ์จีนไทย   บริการกงสุล   วัฒนธรรมและการศึกษา   ความร่วมมือเอเซียแปซิฟิก   เรื่องควรรู้ก่อนไปประเทศไทย   บริการทางด้านข่าวสาร 
 Home > บริการกงสุล > การรับรองเอกสาร
คำอธิบายทำการรับรอง
2009-07-03

สถานฑูตจีนประจำประเทศไทยทำหนังสือรับรองที่อยู่ ความเป็นโสด การมีชีวิตอยู่ ชื่อสกุล สำเนาหนังสือเดินทางและทำหนังสือรับรองลายเซ็นในหนังสือมอบอำนาจถูกต้องตามความจริงได้ให้กับชาวจีนที่อยู่ในประเทศไทย (เช่นหนังสือรับรองประวัติการศึกษาและปริญญา หนังสือจดทะเบียนของบริษัทและเอกสารที่เกี่ยวข้อง หนังสือคำตัดสินที่ออกจากศาล หนังสือรับรองสถานภาพการเป็นโสด สูติบัตร มรณบัตร เป็นต้น) ถ้าต้องการนำเอกสารไปที่ประเทศจีน ต้องแปลเป็นภาษาอังกฤษก่อน แล้วนำเอกสารไปที่กระทรวงต่างประเทศรับรองให้เสร็จเรียบร้อยแล้ว ส่งมารับรองซ้ำที่แผนกวีซ่าของสถานฑูตจีน แผนกวีซ่าของสถานฑูตจีนมีช่องทำการรับรอง เปิดทำการวันจันทร์ถึงวันศุกร์ เฉพาะช่วงเช้า 9 โมงถึง 11 โมงครึ่ง (ยกเว้นวันหยุดไทยและจีน) หนังสือรับรองธรรมดากับหนังสือรับรองเอกสารประเภทบุคคลทั่วไป รับได้สี่วันทำการ ค่าธรรมเรียม 700 บาทต่อฉบับ หนังสือรับรองประเภทธุรกิจและทรัพย์สิน ฉบับละ 1400 บาท ชำระค่าธรรมเนียมตอนที่มารับเอกสาร ถ้าอยากได้หนังสือรับรองด่วนวันเดียว ต้องเพิ่มค่าด่วน 1200 บาท ถ้าเป็นด่วน 2 วัน ต้องเพิ่มค่าด่วน 800 บาท

1. หนังสือรับรองที่อยู่ วัตถุประสงค์ของการทำหนังสือรับรองประเภทนี้คือขอทำใบขับขี่ของประเทศไทย ผู้ขอต้องยื่นเอกสารดังต่อไปนี้

1.1 หนังสือเดินทางจีนที่มีอายุอยู่ฉบับจริงและฉบับสำเนาหน้าแรกกับวีซ่าไทย 1 ชุด

1.2 ใบสำคัญถิ่นที่อยู่ในไทย (ใบอนุญาตทำงานในไทย บัตรนักศึกษา ใบทะเบียนสมรส เป็นต้น) ฉบับจริงและสำเนา

1.3 กรอกแบบฟอร์มการขอรับรอง 1 ใบ พร้อมเขียนที่อยู่ปัจจุบันในประเทศไทยเป็นภาษาอังกฤษให้ถูกต้องและชัดเจน กรณีที่เกิดข้อผิดพลาดในคำร้อง ผู้ขอต้องรับผิดชอบเอง

2. หนังสือรับรองความเป็นโสด คนจีนแต่งงานกับคนไทย ต้องมาทำหนังสือรับรองความเป็นโสดที่สถานฑูตจีน ผู้ขอต้องยื่นเอกสารดังต่อไปนี้

2.1 กรอกแบบฟอร์มการขอหนังสือรับรอง 1 ชุด (สามารถดาวน์โหลดจากเวปไซต์ของสถานฑูตจีนได้)

2.2 หนังสือเดินทางจีนที่มีอายุอยู่ฉบับจริงและสำเนาหน้าแรกกับวีซ่าไทย 1 ชุด

2.3 ยื่นหนังสือรับรองสถานภาพโสดที่เป็นภาษาจีนและเป็นภาษาอังกฤษ (หรือหนังสือรับรองว่ายังไม่ได้แต่งงานใหม่) หรือหนังสือรับรองหลังคู่สมรสเสียชีวิตไม่ได้แต่งงานใหม่ (สถานฑูตจีนมีตัวอย่างให้ดู) อย่างละ 2 ฉบับ

2.4 ต้องมีพยานที่เป็นคนไทยจำนวน 2 คน โดยเตรียมสำเนาบัตรประชาชนหรือหนังสือเดินทางของพยานทั้ง 2 คนคนละ 1 ชุด พยานพร้อมเขียนข้อความค้ำประกันความเป็นโสดลงในบัตรประชาชน ซึ่งมีเนื้อหาเดียวกับในแบบฟอร์ม คนละ 1 ชุด ชื่อของพยานจะต้องเหมือนกับชื่อภาษาอังกฤษในหนังสือรับรองและแบบฟอร์ม พยานต้องมาเซ็นชื่อต่อหน้าเจ้าหน้าที่ที่แผนกกงสุล

2.5 ต้องมีพยานที่เป็นคนจีนจำนวน 2 คน โดยเตรียมสำเนาบัตรประชาชนหรือหนังสือเดินทางของพยานทั้ง 2 คนคนละ 1 ชุด พยานพร้อมเขียนและเซ็นชื่อลงในหนังสือค้ำประกันความเป็นโสด ซึ่งมีเนื้อหาเดียวกับในแบบฟอร์ม คนละ 1 ชุด

2.6 บัตรประชาชนของคู่สมรสฉบับจริงและสำเนา 1 ชุด

2.7 ถ้าหย่าหรือคู่สมรสเดิมเสียชีวิตไปต้องแนบใบหย่าหรือมรณบัตรฉบับจริง

2.8 ผู้ขอต้องมาสถานฑูตจีนด้วยตัวเองและเซ็นชื่อบนหนังสือรับรองความเป็นโสดทั้งฉบับภาษาจีนและภาษาอังกฤษต่อหน้าเจ้าหน้าที่

3.หนังสือรับรองหนังสือเดินทาง ผู้ขอต้องยื่นเอกสารดังต่อไปนี้

3.1 กรอกแบบฟอร์มการขอหนังสือรับรอง 1 ชุด (สามารถดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ของสถานฑูตจีน)

3.2 หนังสือเดินทางจีนที่มีอายุอยู่ฉบับจริงและสำเนาหน้าแรกกับวีซ่าไทย 2 ชุด

3.3 เอกสารอื่นที่เกี่ยวข้อง

4. หนังสือรับรองชื่อสกุล ผู้ขอต้องยื่นเอกสารดังต่อไปนี้

4.1 กรอกแบบฟอร์มการขอหนังสือรับรอง 1 ชุด

4.2 หนังสือเดินทางจีนที่มีอายุอยู่และใบสำคัญถิ่นที่อยู่ในไทย ตัวจริงและสำเนาอย่างละ 1 ชุด

4.3 เอกสารอื่นที่เกี่ยวข้อง

5. หนังสือรับรองการมีชีวิตอยู่ วัตถุประสงค์ของการรับรองประเภทนี้คือกลับไปรับบำนาญ หนังสือรับรองมีอายุ 6 เดือน ผู้ขอต้องมาขอที่สถานฑูตจีนด้วยตัวเอง ให้คนอื่นมาทำแทนไม่ได้ ผู้ขอต้องยื่นเอกสารดังต่อไปนี้

5.1 กรอกแบบฟอร์มการขอหนังสือรับรอง 1 ชุด

5.2 หนังสือเดินทางจีนที่มีอายุอยู่และใบสำคัญถิ่นที่อยุ่ในไทย ตัวจริงและสำเนาอย่างละ 1 ชุด

5.3 ใบเกษียณที่ประเทศจีนออกให้ทั้งต้นฉบับและสำเนา

5.4 ที่อยู่ปัจจุบันในไทยที่เขียนเป็นทั้งภาษาจีนและภาษาอังกฤษ

6. หนังสือรับรองลายเซ็นของหนังสือมอบอำนาจถูกต้องตามความจริง หนังสือรับรองประเภทนี้มีหลายประเภท วัตถุประสงค์คืออำนวยความสะดวกให้แก่คนจีนที่อยู่ในไทยเป็นระยะยาว ซึ่งเนื่องจากเหตุการณ์ใดๆไม่สามารถกลับไปจัดการธุรการได้ ถ้าต้องการซื้อหรือขายห้องพักที่จีน ดำเนินการฟ้องร้องการหย่า ฝากเลี้ยงเด็ก เป็นต้น ผู้ขอต้องมาดำเนินเรื่องที่สถานฑูตจีนด้วยตัวเอง ไม่สามารถให้ผู้อื่นดำเนินการแทนได้ ผู้ขอต้องยื่นเอกสารดังต่อไปนี้

6.1 กรอกแบบฟอร์มการขอหนังสือรับรอง และการบันทึกสนทนา 1 ชุด

6.2 หนังสือเดินทางจีนที่มีอายุอยู่และใบสำคัญถิ่นที่อยู่ในไทย ฉบับจริงและสำเนาอย่างละ 1 ชุด

6.3 กรอกแบบฟอร์มหนังสือมอบอำนาจ 2 ชุด ผู้มอบอำนาจต้องเซ็นชื่อต่อหน้าเจ้าหน้าที่กงสุลที่สถานฑูตด้วยตัวเอง

6.4 บัตรประจำตัวประชาชนของผู้รับมอบฉบับจริงหรือสำเนา

6.5 เอกสารอื่นที่เกี่ยวข้อง

7 หนังสือรับรองฉบับสำเนา คือการรับรองฉบับสำเนาสอดคล้องกับฉบับจริง

7.1 หนังสือเดินทางจีนที่มีอายุอยู่และใบสำคัญถิ่นที่อยู่ในไทย ฉบับจริงและฉบับสำเนาอย่างละ 1 ชุด

7.2 ใบสำคัญที่ยื่นรับรองต้นฉบับจริงและสำเนา 2 ชุด

7.3 กรอกแบบฟอร์มการขอหนังสือรับรอง 1 ชุด

8. รับรองเอกสารอื่นๆที่ผ่านการรับรองจากกระทรวงการต่างประเทศไทย เพื่อทำการรับรองซ้ำอีกครั้ง

8.1 กรอกแบบฟอร์มการขอหนังสือรับรอง 1 ชุด (ดาวน์โหลดจากเว็บไซต์สถานฑูตจีนได้)

8.2 นำหนังสือเดินทางที่มีอายุอยู่ทั้งฉบับจริงและสำเนา 1 ชุดหรือบัตรประจำตัวประชนฉบับจริงและสำเนา 1 ชุด

8.3 เอกสารที่ต้องการรับรองฉบับจริงและสำเนา (ฉบับภาษาอังกฤษและฉบับภาษาไทย ถ้ามีฉบับภาษาจีนเสริมประกอบดีที่สุด)

8.4 ถ้าเนื้อหาในเอกสารผิดกฎหมายจีน เจ้าหน้าที่กงสุลมีสิทธิ์ปฏิเสธการรับรองเอกสาร

Suggest To A Friend
  Print