Home > รายงานพิเศษ > เฉลิมฉลองครบรอบ62ปีเเห่งการสถาปณาสารารณรัฐประชาชนจีน
คำอวยพรของฯพณฯ ก่วนมู่ เอกอัครราชทูตจีนประจำประเทศไทย
2011/09/27

      ในวารดิถีครบรอบ62ปีแห่งการสถาปนาสาธารณรัฐประชาชนจีนนี้ ขาพเจ้าในนามของรัฐบาลและประชาชนจีน ขอส่งความสุขสวัสดีและความปรารถนาอันดีงามมายังรัฐบาลไทยและประชาชนชาวไทย ณ โอกาสนี้ด้วย

      ปี2011เป็นปีแรกที่ดำเนินแผนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติระยะ๕ปีฉบับที่๑๒ของประเทศจีน ภายใต้สถานการณ์ที่เศรษฐกิจโลกชะลอตัวลง สถาณการณ์ระหว่างประเทศมีความผันผวนและสลับซับซ้อนมากขึ้น และภายใต้สภาพปรากฏการณ์แห่งปัญหาใหม่ในการดำเนินการของเศรษฐกิจภายในประเทศนั้น รัฐบาลจีนได้พยายามรับมืออย่างสุขุมเย็นใจและช่วงชิงรุดหน้าอย่างแข็งขัน พร้อมๆกับการดำเนินนโยบายต่อเนื่องและมีเสถียรภาพ ได้เพิ่มมาตรการควบคุมทางมหภาพ พยายามบรรลุซึ่งเป้าหมายของการปรับเปลี่ยนวีธีการพัฒนาเศรษฐกิจ เพื่อให้เศรษฐกิจได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและประสานเข้ากันจนได้รับความสำเร็จอย่างงดงามในการสร้างสรรค์เศรษฐกิจและสังคม กล่าวคือในครึ่งปีแรกที่ผ่านมานี้ มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมแห่งประชาชาติ(GDP)ของประเทศจีนสูงถึง3.15ล้านล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐ คิดเป็นอัตราเพิ่ม9.6% ยอดมูลค่าการส่งออกและการนำเข้าสูงถึง1.7ล้านล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐ คิดเป็นอัตราเพิ่ม25.8% หนึ่งปีที่ผ่านมานี้ ตามที่รัฐบาลจีนได้ตั้งนโยบายเข็มมุ่งนั้น การดำเนินการของเราได้รับการคืบหน้าที่สำคัญและมีประสิธิผลเพิ่มมากขึ้นในหลายด้าน อทิเช่น ขยายความต้องการภายใน ผลักดันการปรับเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจเชิงยุทธศาสร์ ส่งเสริมการพัฒนาวิทยาศาสร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ตลอดทั้งการประกันและยกระดับชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน สร้างสังคมเป็นแบบประหยัดทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมเป็นมิตรฯลฯ นับเป็นการเปิดเกมส์ที่ดีเพื่อปูพื้นฐานอย่างมั่งคงหนาแน่นให้แก่การสร้างสรรค์สังคมอยู่ดีกินดีแบบสมบูรณ์

      ในขณะเดียวกัน เราก็ตระหนักดีว่า ปัจจุบัน สถานการณ์โลกยังสลับซับซ้อนและเกิดการผันผวนเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง การพัฒนาของจีนต้องเผชิญหน้ากับความยากลำบากและการท้าทายอีกมาก แต่เรามีความมั่นใจอย่างเต็มที่และความตั้งใจอันแน่วแน่ที่จะอยู่ภายใต้การนำของรัฐบาลจีน ยึดมั่นในนโยบายการปฏิรูปและเปิดประเทศ ดำเนินการการพัฒนาตามหลักวิทยาศาสร์และยึดถือผลประโยชน์ของประชาชนเป็นที่ตั้ง ให้การพัฒนาเป็นไปอย่างยั่งยืนและประสานเข้ากัน เพื่อได้มาซึ่งความสำเร็จใหม่ๆในการพัฒนาประเทศให้เป็นแบบทันสมัย

      การพัฒนาของจีนปราศจากโลกไม่ได้ ความเจริญรุ่งเรืองและเสถียรภาพของโลกก็ปราศจากจีนไม่ได้เช่นกัน ประเทศจีนจะยืนหยัดเดินหน้าบนหนทางแห่งสินติภาพและการพัฒนาอย่างแน่วแน่ ยืนหยัดในยุทธศาสร์เปิดประเทศซึ่งอำนวยประโยชน์ซึ่งกันและกันและชนะร่วมกัน มุ่งหมายให้การพัฒนาประเทศที่เป็นแบบเปิดกว้าง ร่วมมือและสันติภาพ จีนมีข้อคิดเห็นว่าประเทศต่างๆในภูมิภาคนี้ ควรที่จะเคารพซึ่งกันและกัน เพิ่มพูมความเชื่อถือต่อกัน และร่วมมือกับประเทศรอบข้างอย่างเป็นมิตรและเพื่อนบ้านที่ดี ในรอบ 20ปีที่ประเทศจีนได้สร้างความสัมพันธ์เป็นคู่เจรจากับอาเซียนนั้น ความร่วมมือฉันมิตรระหว่าสองฝ่ายในปริมณฑลต่างๅได้พัฒนาขยายตัวอย่างราบรื่น ความเชื่อถือทางการเมืองเพิ่มพูนขึ้นเรื่อยๆ การประสานและร่วมมือเชิงยุทธศาสร์ใกล้ชิดแน่นแฟ้นมากขึ้น ความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการค้าได้รับผลอย่างเด่นชัด การแลกเปลี่ยนทางบุคลากรก็ได้เพิ่มมากขึ้น ปีนี้ จีนกับอาเซียนได้วางแผนจัดกิจกรรมเฉลิมฉลองต่างๆ เพื่อหวลระลึกถึงอดีตและมองไปในอนาคตที่แจ่มใส

      ในรอบปี2011 ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศจีนและประเทศไทยได้รับการพัฒนาเป็นก้าวใหญ่ สองประเทศได้รักษาไว้ซึ่งประเพณีอันดีของการแลกเปลี่ยนการเยือนของผู้นำระดับสูง ความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการค้าพัฒนาอย่างคึกคัก กล่าวคือ นับจากเดือนมกราคมถึงเดือนสิงหาคม ยอดมูลค่าการค้าระหว่างจีนกับไทยสูงถึง43170ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐ คิดเป็นอัตราเพิ่มขึ้น27.9% พร้อมกันนี้ใน8เดือนแรกปีนี้ จำนวนนักเดินทางชาวจีนที่เข้ามาในประเทศไทยสูงถึง1.15ล้านคน ซึ่งมากกว่าจำนวนของปีที่แล้วทั้งปี ขณะเดียวกันจำนวนคนไทยที่เดินทางไปประเทศจีนในช่วงเวลาเดียวกันก็นับได้3.3แสนคน ทั้งนี้เป็นผลยิ่งทำให้คำขวัญที่ว่า "จีนไทยไม่ใช่อื่นไกล เป็นพี่น้องกัน"นั้นได้ฝังรากลงในจิตใจของประชาชนทั้งสองประเทศมากยิ่งขึ้น และเป็นการเพิ่มแรงขับเคลื่นใหม่ๆ ให้แก่ความสัมพันร์ระหว่างทั้งสองประเทศนั้นได้รับการพัฒนาต่อเนื่องไปด้วยดี ซึ่งอยู่บนพื้นฐานแห่งเสมอภาพ มิตรภาพและการเอื้อประโยชน์ต่อกัน เรามีเหตุผลเชื่อมั่นว่า ภายใต้ความพยายามร่วมกันของรัฐบาลและประชาชนทั้งสองประเทศสัมพันธไมตรีระหว่างจีน-ไทยที่สืบทอดมาแต่โบราณการณ์จะได้พัฒนาอย่างราบรื่นและมีเสถียรภาพยิ่งขึ้น มิตรภาพระหว่างประชาชนทั้งสองประเทศจะได้สืบสายต่อทอดชั่วลูกชั่วหลานตลอดไป

      สุดท้ายนี้ ขออำนวยพรให้ประเทศจีนและประเทศไทยรุ่งเรืองไพบูลย์ ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข

Suggest To A Friend:   
Print